Polaroids, 2010
3 1/8 x 3 inches
Polaroid Type 600

<